Salg og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud og ordrebekræftelse

1.1

Hvor andet ikke er anført, er ethvert tilbud kun gældende en måned fra tilbudsdato at regne.

1.2

Kun ordrer, der er skriftligt bekræftede, er bindende for DC-System.

1.3

Mundtlig aftalte ændringer i specifikationerne af de i ordreværende produkter eller dele skal bekræftes skriftligt af DC-System for at have gyldighed.

1.4

De i kataloger, brochurer, tegninger o.l. angivne beskrivelser og illustrationer må betragtes som tilnærmelsesvise og er ikke forbindende for DC-System. DC-System forbeholder sig ret til at foretage ændringer heri i takt med den tekniske udvikling uden forudgående meddelelse.

2. Priser

2.1

Priserne gælder ab fabrik, såfremt der ikke findes andre skriftlige aftaler.

3. Betalingsbetingelser

3.1

Netto kontant, hvor intet andet foreligger skriftligt.

3.2

Overskrides forfaldsdagen for betalingen, betales 2% pr. påbegyndt måned i rente.

4. Forsendelse og forsikring

4.1

Køber overtager risikoen i henhold til INCOTERMS.

4.2

DC-System bestemmer forsendelsesmåden, såfremt de skal sørge for forsendelse.

4.3

Køber er forpligtet til straks efter levering at kontrollere, at følgeseddel og leverance svarer til den afgivne bestilling, og skal uden ugrundet ophold give DC-System meddelelse om eventuelle afvigelser mellem det bestilte og den foretagne leverance. Tab som følge af mangelfuld kontrol eller for sen reklamation er DC-System uvedkommende.

4.4

Transport og opbevaring efter leveringstidspunktet, ab fabrik, sker på købers ansvar og risiko i enhver henseende.

Køber skal opbevarer leverede varer hensigtsmæssigt, og beskyttet mod overlast. Køber forpligter sig til at holde det leverede forsikret, herunder storm- og brandskade, samt at tegne forsikring mod enhver tænkelig følge af det leveredes undergang eller beskadigelse, herunder forsikring mod såvel direkte som indirekte tab.

5. Leveringstider

5.1

Leveringstid opgives med forbehold af strejke, lockout eller force majeure, herunder svigtende levering fra DC-Systems underleverandørers side, begrundet i tilsvarende forhold som foran anført. Leveringstiden regnes fra den dag, hvor detaljerne angående leverancen er skriftligt aftalt.

5.2

Overskridelse af leveringstiden, som ikke bevisligt skyldes tilregnelige forsømmelser fra DC-Systems side, berettiger ikke køberen til at påberåbe sig forsinkelsen som misligholdelse, og køberen kan således ikke hæve kontrakten, kræve erstatning, eller gøre anden retsvirkning gældende, hvorhos køberen ikke fritages for at overholde betalingsbetingelserne, uanset overskridelse af leveringstiden.

5.3

For følgeskader, herunder driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af leveringsforsinkelse, påtager DC-System sig intet ansvar.

5.4

Aftager køber ikke leverancen til aftalt leveringstid, skal betaling ske, som var leverancen aftaget.

6. Tegninger og beskrivelser

6.1

Tegninger eller anden information udleveret af DC-System skal forblive DC-Systems ejendom. Materialet må ikke gengives, kopieres eller videregives til tredje part uden DC-Systems skriftlige samtykke.

7. Montering

7.1

Montering forudsættes foretaget under ét, d.v.s. uden nævneværdige forsinkelser fra anden entreprise.

7.2

Til DC-Systems rådighed skal stilles hensigtsmæssig belysning og stikkontakter umiddelbart ved arbejdsstedet (220V – 10A for håndværktøj) samt truck/kran for aflæsning fra lastvogn, max. collivægt 2.500 kg.

7.3

Montagestedet skal være ryddet og let tilgængeligt, også for tilkørsel med lastvogn og anhænger.

7.4

Såfremt de foran under 7.1 til 7.3 anførte forhold ikke er opfyldt, er DC-System berettiget til at lade de fornødne arbejder udføre for købers regning og risiko, enten ved egen foranstaltning eller gennem tredje mand, og omkostningerne skal faktureres køberen.

8. Returvarer

8.1

Returvarer modtages kun efter forudgående skriftlig aftale.

9. Garanti

9.1

I 1 år efter leveringstiden vil dele, der bevisligt i dette tidsrum, som følge af påviselige materiale-, konstruktions- eller udførelsesfejl, viser sig at være ubrugbare, enten blive fornyet, eller, efter DC-Systems skøn, repareret på DC-Systems fabrik. Køber er i ovennnævnte tidsrum afskåret fra at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Dette gælder, selvom fejlen skyldes forsømmelse fra DC-Systems side.

9.2

Ovennævnte bestemmelser gælder ikke i det omfang, skaden skyldes naturligt slid og ælde, fejlagtig betjening eller mangelfuld opstilling og montering, der ikke er udført af DC-System.

9.3

Når det leverede ændres uden DC-Systems vidende og samtykke, hæfter DC-System ikke for de derved opståede omkostninger eller følgevirkninger og må endvidere betragte sig som løst fra enhver anden forpligtelse.

9.4

Ukyndig behandling,  unaturligt slid, mangelfuld opstilling og montering, der ikke er udført af DC-System, berettiger ikke køberen til at rejse noget krav overfor DC-System.

9.5

Reklamationer angående synlige eller straks bemærkede fejl må være DC-System i hænde skriftligt straks efter fejlens konstatering.

10. Produktansvar

10.1

For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter DC-System i det omfang ansvaret kan pålægges DC-System. DC-System påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

10.2

DC-System påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i DC-Systems ansvar gælder ikke, hvis der er tale om grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

10.3

Leverandør og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller tabe, som påstås forårsaget af leverancen.

11. Tvister

11.1

Tvistigheder afgøres efter dansk ret og behandles ved DC-Systems værneting i Danmark.